تقسیمات میتوز و میوز

تقسیمات میتوز و میوز چیست

آزمایشگاه در مازندران ، آزمایشگاه در ساری

تقسیمات میتوز یک پروسه ممتد می باشد که می توان آن را به چهار مرحله پروفاز،متافاز،آنافاز و تلوفاز تقسیم کرد .

  • پروفاز
اولین مرحله تقسیم میتوز، پروفاز می باشد که از مشخصه آن متراکم شدن کروموزوم ها، ناپدید شدن هستک و پوشش هسته، و تشکیل میکروتوبولهای دوک می باشد. در انتهای پروفاز، دوک میتوزی از یک قطب سلول به طرف قطب مقابل امتداد یافته و کروموزومها به طرف مرکز دوک مهاجرت می نمایند.
  • متافاز

در مرحله متافاز، کروموزومها در وسط دوک که صفحه استوایی(equatorial plate) نامیده می شود مرتب گشته و در این زمان هر کروموزوم از محل سانترومر به رشته های دوک متصل می باشد.

در این زمان دو کروماتید خواهری که از طریق سانترومر به یکدیگر متصل می باشند از هم جدا شده و به دو کروموزوم مستقل تبدیل می گردند که هر کدام به رشته هایی که از یکی از قطب های سلول منشاء گرفته اند متصل باقی می مانند.

  • آنافاز

در این مرحله کروموزومها به طرف هریک از دو قطب متقابل سلول حرکت می نمایند و در اثر شروع فرایند سیتوکینز  سلول به تدریج به دو نیمه تقسیم گشته و بدینوسیله دو گروه از کروموزومهای مکمل به طور فیزیکی جدا می گردند.

  • تلوفاز

در آخرین فاز میتوز که تلوفاز نامیده می شود کروموزومها به دو قطب دوکها رسیده و در آنجا توده ای را تشکیل داده و بتدریج از حالت متراکم و فشرده خود خارج می گردند. در مرحله تلوفاز هستک مجدداً ظاهر می گردد و پوشش هسته نیز دوباره تشکیل شده و کروموزومها را محصور می نماید.

تقسیمات-میتوز-و-میوز-چیست

میوز

میوز(meiosis) در ارگانیزمهای یوکاریوتی که سلولهای آنها دیپلوئید(2n) می باشند اتفاق می افتد.در این موجودات اطلاعات ژنتیکی موجود در هر کروموزوم سلول دیپلوئید در کروموزوم مشابه دیگری نیز یافت می گردد که به این دو کروموزوم، کروموزومهای یکسان گفته می شود.

سلولهای تناسلی که زیگوت را پس از عمل لقاح تشکیل می دهند هرکدام دارای فقط یک سری از کروموزومها می باشند و به این گونه از سلولها، هاپلوئید گفته می شود که به وسیله تقسیم میوز ایجاد می گردند. در خلال این نوع تقسیم، کروموزومهای همانندسازی شده بین چهار سلول دختر توزیع گشته و بنابراین هر هسته نصف کروموزومهای، سلول دیپلوئید را به دست می آورد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + 20 =